တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္

စစ္သမိုင္းျပတိုက္ႀကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္တြင္ တည္ရွိၿပီး ဧက၆၀၀ေက်ာ္ က်ယ္၀န္း၍ ရွမ္းရိုးမကို ေနာက္ခံျပဳတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပတိုက္ႀကီးအား ၾကည္း, ေရ, ေလ အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲျခား တည္ေဆာက္ထားၿပီး ကဏၰတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေရွ႕က်ေသာ ဘုရင္မ်ားနွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။ ျပတိုက္ႀကီး၏ အျပင္ဖက္၌ ေရွ႕က်ေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား, တင့္ကားမ်ား, အေျမွာက္ႀကီးမ်ား, သေဘၤာႀကီးမ်ားနွင့္ ေရွ႕ေဟာင္းတပ္မေတာ္သံုး လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအား စံုလင္စြာ ခင္က်င္းျပသထားပါသည္။ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ႀကီးသည္ က်ြန္ေတာ္တို႕ Grand ACE Hotel မွ ၃၇ ကီလိုမီတာနွင့္ ကားေမာင္းခ်ိန္ ၄၀မိနစ္ခန္႕ကြာေ၀းပါသည္။