ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္စည္းအေ၀းပြဲၾကီးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ၾကီးအား ၂၀၀၈ခုနွစ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႕ ပါ၀င္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟု သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတြင္း၌ လက္ရာေသသပ္၍ ခမ္းနားလွပစြာေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အဦး ၃၁ခုနွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ဗုဒၶဘာသာ သက္၀င္ယံုၾကည္မွဴအရ ထိုအေဆာက္အဦး ၃၁ခုအား ၃၁ဘံုကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ၾကီးသည္ က်ြန္ေတာ္တို႕ Grand ACE Hotel မွ ၁၂ ကီလိုမီတာနွင့္ ကားေမာင္းခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ခန္႕သာကြာေ၀းပါသည္။